loader image

Vexilla Regis

Ukazują się sztandary króla…

Pomoc rodzinom z Gminy Supraśl

Opublikowane przez Vexilla Regis w dniu

„Poradnictwo i wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Supraśl”

Projekt „Poradnictwo i wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin, w tym dzieci i młodzieży z terenu Gminy Supraśl” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie rodzin w tym 25 dzieci (14K, 11M) oraz 20 dorosłych (11K,9M) łącznie (25K,20M), które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC na terenie Gminy Supraśl na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania zaplanowane w projekcie m.in. organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci oraz wsparcie rodzin w postaci wykładów i warsztatów oraz prawnika do 30.06.2023 r.

Oferta projektu:

 • Zajęcia kształtujące rozwój dzieci – metoda Tomatisa
 • Wsparcie psychologiczne dzieci
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci
 • Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych – wsparcie prawnika oraz wykłady i warsztaty z zakresu wsparcia rodzin dla osób dorosłych

Grupa docelowa:

Grupę docelową (GD) projektu (P) stanowić będzie 45 osób (25K/20M) zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 25 dzieci w wieku 6-15 lat  które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu KC na terenie Gminy Supraśl na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska. 30% osób z grupy docelowej (tj.14 osób) będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością. Grupę docelową w całości stanowić będą bezpośrednio odbiorcy projektu typu 10b tj. rodziny, w tym rodziny z dziećmi oraz dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, realizowana w oparciu  o zróżnicowane kanały informacyjno-promocyjne zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji.

Aplikowanie do projektu będzie możliwe przez następujące formy:

 • dostarczenie dokumentów do biura Projektu (Fundacja Pro Anima, ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok) i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy
 • e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach
 • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą

Termin naboru: planuje się rekrutację w formie etapowej: I etap: IX.2021, II etap: IX.2022 r.

E-mail projektu: gmsuprasl@fundacjaproanima.pl

Kryteria formalne:

 • Zamieszkanie na terenie LSR LGD Puszcza Knyszyńska (tj. Gmina Supraśl)
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Oświadczenie o jednoczesnym niekorzystaniu z takich samych form wsparcia w ramach Projektów realizowanych w ramach osi głównych.

Kryteria premiujące:

Wynikające z regulaminu:

 • korzystanie z programu PO PŻ
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Wynikające z diagnozy:

 • kobiety
 • dzieci posiadające orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • osoby pobierające świadczenia społeczne
 • osoby zamieszkujące obszar wiejski

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 45
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 14
 • Liczba dzieci i młodzieży objętych zajęciami oraz konsultacjami kształtującymi ich rozwój: 25
 • Liczba dzieci i młodzieży objętych wsparciem psychologicznym: 25
 • Liczba dzieci i młodzieży objętych treningiem umiejętności społecznych: 25
 • Liczba osób dorosłych (rodziców/opiekunów) objętych wsparciem rodzin w społecznościach lokalnych: 20

 

Lider:

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 6671282
e-mail: gmsuprasl@fundacjaproanima.pl

Partner:

Fundacja Vexilla Regis
ul. Szkolna 2, 15-640 Białystok
e-mail: biuro@vexillaregis.pl

Wartość dofinansowania z UE: 384 391,87 zł

Kategorie: Projekty