loader image

Vexilla Regis

Ukazują się sztandary króla…

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Spis treści:

§ 1 – Informacje wstępne
§ 2 – Słownik pojęć
§ 3 – Administrator danych, Inspektor Ochrony Danych
§ 4 – Rodzaje, cele i podstawa przetwarzania danych
§ 5 – Profilowanie
§ 6 – Polityka plików cookies
§ 7 – Czas przetwarzania danych osobowych
§ 8 – Odbiorcy danych użytkowników
§ 9 – Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich
§ 10 – Prawa osób, których dane osobowe dotyczą
§ 11 – Zmiany polityki prywatności

 § 1
[Informacje wstępne]

 1. Niniejszy dokument, polityka prywatności, zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej vexillaregis.pl. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO).

§ 2
[Słownik pojęć]

 1. Administrator danych osobowych [ADO] – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Strona – strona internetowa vexillaregis.pl zawierająca informacje o działalności Fundacji Vexilla Regis.
 3. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 5. Pliki Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez Stronę i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).
 6. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3
[Administrator danych]

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie jest Fundacja Vexilla Regis z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Szkolnej 2, kod pocztowy 15-640 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540985, o numerze NIP: 5423242434 oraz numerze REGON: 360656500.
 2. Adres e-mail do kontaktu z ADO to: biuro@vexillaregis.pl.

§ 4
[Rodzaje, cele i podstawa przetwarzania danych]

 1. Na Stronie mogą być przetwarzane następujące dane:
  • pliki cookies – w celach opisanych w §7 i na podstawie zgody użytkownika;
  • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, informacje o wizytach i korzystaniu ze Strony, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie – w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Strony na urządzeniu końcowym użytkownika, analizy ruchu na Stronie , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez użytkownika;
  • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do ADO e-mailem lub za pośrednictwem Strony, w tym treści komunikacyjne i metadane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • wszelkie inne dane osobowe, które są wprowadzane na Stronie, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez użytkownika.

§ 5
[Profilowanie]

 1. ADO nie korzysta z profilowania.

 

§ 6

[Polityka plików cookies]

 1. W ramach Strony stosowane są pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 3. ADO przetwarza pliki cookies w celu:
  1. prawidłowego działania Strony;
  2. analizy ruchu na Stronie oraz tworzenia statystyk, aby w przyszłości modernizować Stronę i świadczyć usługi lepszej jakości.
 4. W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. ADO informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz partnerów.

§ 7
[Czas przetwarzania danych osobowych]

 1. ADO przetwarza dane osobowe Użytkownika – przez czas korzystania ze Strony.

§ 8
[Odbiorcy danych użytkowników]

 1. ADO ujawnia dane osobowe użytkowników podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych, zobowiązując jednocześnie powyższe podmioty do poufności przy przetwarzaniu danych.
 2. ADO ujawnia dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§ 9
[Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich]

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich ani przesyłane do nich.

 

§ 10
[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
  • dostępu – uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  • otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  • sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  • sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z ADO wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

§ 11
[Zmiany polityki prywatności]

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami ADO w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom Strony dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.08.2021 r.