O nas

Nasza Fundacja jest organizacją pozarządową która od 2015 roku działa na Podlasiu. Powstała z inicjatywy środowiska katolików skupionych wokół Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku, pragnących podtrzymywać i propagować tradycyjne zasady i naszą polską tożsamość która przejawia się w kulturze, sztuce, tradycji, obyczajach i w wychowaniu dzieci i młodzieży.

W ramach działań statutowych Fundacja podejmuje działania na rzecz budowy i rozwoju świadomości historycznej dotyczącej historii Polski i Europy:

– Upowszechniania kultury oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.

– Prowadzenia działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania.

– Działania na rzecz integracji narodów chrześcijańskiej Europy, zwłaszcza z terenów obejmujące ziemie I Rzeczypospolitej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

– Wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym.

– Organizowania zebrań i spotkań dyskusyjnych, w tym w szczególności: odczytów, seminariów, konferencji i kongresów.

– Współpracy z innymi organizacjami, w tym aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez te organizacje.

Organizacja prowadzi działania związane z kultywowaniem polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej. Realizacja działań odbywa się poprzez:

–  cotygodniowe katechezy dla dzieci uczących się trybie edukacji domowej

– odbywające się zwykle raz w miesiącu debaty oraz wykłady edukacyjne – (odbywają się one w salach dawnej szkoły na Starosielcach)

Fundacja obecnie nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Zaplecze merytoryczne fundacji stanowią członkowie Duszpasterstwa Tradycji m.in. naukowcy, muzycy, pasjonaci kultury. Wolontariuszami fundacji są osoby zaangażowane w realizację popularnego w Białymstoku Dyskusyjnego Klubu Filmowego – który odbywa się w dawnym Kinie TON w Białymstoku.